Aktuellt från styrelsen

Rapport från styrelsemötet 27 november 2015

Styrelsemötet hölls denna gång i Simrishamn i anslutning till KPE Simrishamns konferens ”På bron mellan kultur och skola”. Konferensen med ca 70 deltagare från hela Sverige handlade om kultur i skolan med ett barnperspektiv och utifrån en kommunal verklighet.

På styrelsemötet deltog Anna-Carin Uggla, Anita Risberg, Lisbeth Sommarström och Maria Hörman Sällberg.

Kontakten med medlemmarna
Vid genomgången av förra mötesprotokollet konstaterade vi bland annat att kontakten med medlemmarna är styrelsens viktigaste uppgift men att det är svårt och tidskrävande att upprätthålla kontakt och regionala möten. Minnesanteckningar från styrelsemötena kommer därför läggas ut här på hemsidan och puffas för på föreningens hemsida. Frågan bör även lyftas på årsmötet för att få in medlemmarnas synpunkter och idéer.

Kontakter nationellt
För att kunna agera som samtalspartner och referensinstans är det viktigt att BaS vårdar och utvecklar nationella nätverk och kontakter. Vid en inventering konstateras att föreningen just nu har kontakt med Kulturrådet men inte har någon direkt kontaktperson där efter omorganisationen. Riksteatern och Filminstitutet har tydliga uppdrag kring barn och unga men vad vi kan se ingen person att direkt kontakta. Däremot kommer styrelsen möta Carin Khakee på Kulturdepartementet vid nästföljande styrelsemöte (19 januari 2016). Mötet på kulturdepartementet är i första hand kommer det vara en informationsstund.

Kontakta Anna-Carin om ni har frågor ni vill vi ska ta upp eller ställa!
Anna-Carin.uggla@simrishamn.se

Omvärldskoll
Kulturskolerådet och Lärarförbundet för samtal om vidareutbildning för kulturpedagoger. BaS håller sig informerat om något nytt framkommer.

Ekonomi
Föreningen har förnärvarande 53 000. Samtliga medlemsavgifter för 2015 är betalade och vi får en ny medlem: Norrköping, fr o m 1 januari.

Årsmötet 2016 flyttar!
P g a flytt måste Borlänge avsäga sig värdskapet får BaS årsmöte 2016. Styrelsen har därför beslutat att förlägga årsmötet i Stockholm 17 mars i samband med Centrum för Barnkulturforsknings symposium. Kallelse går ut i januari.

Rapport från medlemmarna
Norra: Planerar för regionträff i vår.
Mitten: Borlänge flyttar till mindre lokaler under våren men verksamheten som varit i farozonen blir kvar. Nyköping planerar för olika former för kulturinsatser för nytillkomna barnfamiljer och ungdomar.
Västra: Inga uppgifter
Södra: Simrishamn har som beskrivits ovan stor konferens för att fira Kulturgarantin 10 år, även här sker ett stort utvecklingsarbete för att möta integrationsbehov, stimulera språkträning och ge meningsfull fritid. Barbacka i Kristianstad har HBTQ-certifierat. Ronneby har ny chef: Suzi Koken Knutsson, Malmö har fått nytt förvaltningsövergripande uppdrag med fokus och krav på barnkulturen.

Övriga frågor
Nordea har bytt förfaringssätt kring organisationers konton så att organisationsnummer byts mot personnummer. I samband med det beslutar att BaS företrädare är kassör och ordföranden.

BaS presentationsmaterial bör uppdateras. Det finns ekonomi för det men inte tid. Därför lämnas frågan till nästa mandatperiod. BaS-flaggan finns på Barbacka i Kristianstad.

Nästa styrelsemöte blir i Stockholm den 29 januari i anslutning till mötet på Kulturdepartementet.

Hör gärna av er med tankar och synpunkter.

Anna-Carin Uggla, ordförande
Kulturpedagogiska enheten
Simrishamn
tel. 0414-819571, anna-carin.uggla@simrishamn.se