Stadgar

Stadgeskrivning förföreningen för Barnkulturcentra i Sverige

Ladda din egen pdf: stadgar_bas

I stdgarna finns följande:

  1.  Föreningens namn
  2.  Målsättning
  3.  Medlemskap
  4.  Styrelse, revisorer och valberedning
  5.  Verksamhetsår och räkenskapsår
  6.  Årsmöte
  7.  Stadgeändring
  8.  Upplösning

Beslut om föreningens upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande skall anslagna medel överlämnas till annan sammanslutning med likartade intressen efter samråd med anslagsgivande organ och årsmötet. Övriga tillgångar fördelas enligt årsmötesbeslut.