Plattform

Följande plattform är gemensam för alla barnkulturcentra:

BsS har sin grund i FN:s barnkonvention och hävdar barns rätt till eget skapande,
till sitt eget uttryck och till att få respekt och utrymme för sin egen person.

  • Utgår från de nationella målen för Sveriges kulturpolitik och värnar yttrandefriheten.
  • Verkar för alla barn och ungas likvärdiga delaktighet i kulturlivet, barn och ungas rätt att kontinuerligt få ta del av kulturupplevelser och regelbundet få möjlighet till eget skapande.
  • Stödjer barn och ungdomar i deras eget skapande och gör vuxna uppmärksamma, medvetna och kunniga om barns och ungas lust och behov av att uttrycka sig i olika konstformer.
  • Vill förena konstnärlig kvalitet och pedagogisk kompetens och betonar på detta sätt sambandet mellan process och produkt.Man lär och uttrycker konstnärligt OM, MED, I och GENOM olika konstformer. 
  • Arbetar med utgångspunkt från folkbildningens grundtankar och för att bevara och utveckla demokratin.
  • Främjar kulturell mångfald, förnyelse och kvalitet samt främjar möten mellan olika kulturer.
  • BaS verkar för att bevara, bruka och utveckla kulturarven.
  • Vill vara med och utveckla kulturlivet lokalt, regionalt och nationellt i så väl innehållsliga som strukturella frågor.
  • Vill med utgångspunkt från ovanstående utveckla och stärka ett kulturpedagogiskt förhållningssätt inom förskola, skola och andra verksamheter för barn och unga.

Barnkonventionen-kort version  Rädda Barnen 
De kulturpolitiska målen http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/ från Kulturrådets hemsida