Rapport från styrelsemöte

Anteckningar från BaS styrelsemöte i Stockholm 20170127

Närvarande: Anna Carin Uggla, Ewa Lindgren och Lisbeth Sommarström (sekreterare)

Kontakta gärna Anna-Carin med synpunkter generellt. Extra gärna synpunkter på remiss-svar och förslag på namnbyte! anna-carin.uggla@simrishamn.se

Remiss-svar Kulturskoleutredningen:

BaS lyfter fyra områden där vi vill förtydliga och göra inspel:

1. Kulturskolan är ofta en av flera kulturaktörer i kommunerna därför är det viktigt att även de inkluderas i de föreslagna regionala nätverken och det nationella kunskapscentret.

2. Angående föreslag om Kulturskolelärare bör utredningen även förhålla sig till begreppet kulturpedagog och de uttryck och utbildningar det omfattar.

3. Kommunala kulturupplevelser arrangerade av andra än kulturskolor omfattas inte av utredningen men bör ändå nämnas.

4. Utredningen avser kultur på fritiden men det bör nämnas att kulturaktiviteter som sker under skoltid, då man når alla barn, stärker integration och kan fungera som dörröppnare in i kulturskolan.

Årsmöte i Norrköping 23 – 24 maj 2017:
Program och innehåll diskuterades. Föreningen subventionerar ett scenpass á 850kr.
Beslutades att kostnaden för att delta blir 500kr/medlem. I avgiften ingår då; program/aktivitet, lunch, kvällsmacka och ett scenpass till Scenkonstbiennalen. Max 3 deltagare per kommun får scenpass. Scenpasset ges endast till dem som deltar i årsmötet.
Resa och boende ordnar var och en själv.

Rapport från medlemmar
Barnkultursamordnare i Region Skåne har träffat Tua Lindqvist för att diskutera det nya ansökningsförfarandet för Skapande skola. Ansökningarna ökar nu och bidragen kommer att riktas mot glesbygd och särskola. Inga övriga rapporter inkomna

Förslag på namnbyte.
Lisbeth Sommarström har föreslagit att föreningen ska byta namn till Barnkultur i Sverige. Detta för att många barnkulturcentra har lagts ner eller övergått till Kulturskolor. Vår plattform och vårt fokus på barnkultur är det samma och även loggan kan (åtminstone tills vidare) behållas. Omröstning sker på ÅM och ett extra årsmöte för att godkännas.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.